STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
6 marca, 2024
STUDNIÓWKA 2024 r.
6 marca, 2024

Regulamin Rady Rodziców 

Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku

 • 1

Postanowienia ogólne. 

Ilekroć w dalszych zapisach jest mowa, bez bliższego określenia o:

1) Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku

2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły.

3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły.

4) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1
w Milanówku.

5) Radzie Oddziałowej – należy przez to rozumieć wybraną przez zebranie rodziców uczniów danej klasy – trójkę rodziców.

6) Przewodniczącym, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarzu i Skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Rady.

7) Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady.

8) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady.

 • 2

Organizacja działań ogółu rodziców uczniów Szkoły. 

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców uczniów danej klasy.
 2. Na pierwszym zebraniu rodziców w roku szkolnym rodzice uczniów nowo powstałej klasy wybierają spośród siebie Trójkę Oddziałową, reprezentującą ogół rodziców uczniów klasy.
 3. Trójka Oddziałowa składa się z: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Skarbnika.
 4. Członkowie Trójki Oddziałowej są członkami Rady. Kadencja Trójki Oddziałowej pokrywa się z kadencją Rady.
 5. W przypadku ustąpienia lub braku możliwości pełnienia przez członka Trójki Oddziałowej swej funkcji, przeprowadza się wybory uzupełniające.
 6. Członek Trójki Oddziałowej może być odwołany w każdym czasie, na umotywowany wniosek, większością co najmniej ¾ głosów zebrania rodziców uczniów danej klasy, przy obecności nie mniej niż ¾ wszystkich rodziców uczniów tej klasy.

 

 • 3

Cele i zadania Rady Rodziców.

 1. Rada jest organem Szkoły, stanowiącym reprezentację rodziców uczniów, doradczym i opiniodawczym dla Dyrektora.
 2. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z obowiązującym prawem, w szczególności z obowiązującym prawem oświatowym i ze Statutem.
 3. Do zadań Rady należy w szczególności:
 4. a) współdziałanie z Dyrektorem, nauczycielami oraz rodzicami uczniów w procesie wychowania, opieki oraz rozwoju duchowego uczniów,
 5. b) wspomaganie działalności statutowej Szkoły,
 6. c) gromadzenie środków finansowych niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, dla wspierania uczniów, a także ustalanie zasad ich gromadzenia i wydatkowania.

 

 • 4

Skład, powoływanie, organizacja pracy i kadencja Rady Rodziców.

 1. Radę tworzą członkowie Trójek Oddziałowych.
 2. W skład Rady mogą wchodzić również rodzice, lub prawni opiekunowie uczniów Szkoły, nie będący członkami Trójek Oddziałowych. Decyzję o poszerzeniu swego składu o takie osoby podejmuje Rada.
 3. Kadencja Rady trwa trzy lata, nie dłużej niż do czasu ukonstytuowania się nowej Rady.
 4. Każdy członek Rady może być wybierany na kolejne kadencje.
 5. Pierwsze zebranie nowej Rady zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady (w przypadku kiedy nie ma Rady Rodziców, pierwsze zebranie zwołuje Dyrektor Szkoły), do dnia 30 października roku, w którym kończy się kadencja ustępującej Rady.
 6. Obradom pierwszego zebrania nowej Rady przewodniczy Przewodniczący ustępującej Rady, do momentu wyboru nowego Przewodniczącego.
 7. Zebrania Rady zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego, lub inny, wyznaczony przez Przewodniczącego, członek Prezydium.
 8. Zebrania Rady są protokołowane przez Sekretarza. Protokoły znajdują się do wglądu dla każdego rodzica, lub prawnego opiekuna ucznia, w sekretariacie Szkoły.
 9. Protokół z każdego zebrania Rady jest przyjmowany, w drodze uchwały, na następnym zebraniu Rady. Jego wersja robocza, sporządzona przez Sekretarza, jest wcześniej, za pomocą poczty elektronicznej, przesyłana wszystkim członkom Rady, w celu naniesienia ewentualnych poprawek.
 10. Przewodniczący, nie krócej niż na 5 dni przed zebraniem Rady, za pomocą poczty elektronicznej, przesyła wszystkim członkom Rady propozycję porządku obrad, w celu złożenia ewentualnych propozycji do niego. Mogą być one uwzględnione, pod warunkiem ich złożenia w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed zebraniem Rady.
 11. Dokumentację Rady przechowuje oraz organizację pracy Rady zapewnia sekretariat Szkoły.

 

 • 5

Prezydium Rady Rodziców.

 1. Prezydium jest organem wykonawczym Rady.
 2. Prezydium składa się z co najmniej czterech osób: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika. Rada ustala, w drodze uchwały, ilość członków Prezydium.
 3. Wyboru członków Prezydium na poszczególne funkcje dokonuje Rada, spośród swego składu, na okres swej kadencji, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów. W przypadku drugiej lub następnej tury głosowania wybór może nastąpić zwykłą większością głosów.
 4. W trakcie trwania kadencji Rada może odwoływać lub powoływać członków Prezydium na pisemny wniosek co najmniej 3/5 składu Rady.
 5. W przypadku ustąpienia, lub braku możliwości pełnienia przez członka Prezydium swej funkcji, przeprowadza się wybory uzupełniające. Stosuje się do nich zapisy ust. 3 niniejszego paragrafu.
 6. Prezydium może powoływać stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, pozostałych członków Rady, a także spośród innych rodziców uczniów, lub osób spoza Szkoły jako doradców lub ekspertów – dla wykonania zadań określonych w decyzji o powołaniu danej komisji lub zespołu.
 7. Zebrania Prezydium zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego, lub inny, wyznaczony przez Przewodniczącego, członek Prezydium.
 8. Zebrania Prezydium są protokołowane przez Sekretarza. Protokoły znajdują się do wglądu, przez każdego rodzica, lub prawnego opiekuna ucznia, w sekretariacie Szkoły.

 

 • 6

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym wobec Prezydium.
 2. Komisja Rewizyjna bada i ocenia działalność kontrolowanych organów pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami, uchwałami Rady oraz prawidłowość gospodarki środkami finansowymi gromadzonymi przez Radę.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby: Przewodniczący oraz dwóch członków.
 4. Komisja Rewizyjna wybierana jest spośród członków Rady, nie będących członkami Prezydium.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonują wyboru jej Przewodniczącego, na pierwszym zebraniu Komisji w danej kadencji.

 

 • 7

Tryb podejmowania uchwał Rady Rodziców.

 1. Rada, Prezydium i Komisja Rewizyjna podejmują decyzje na zebraniach, w drodze uchwał.
 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu organu, jeżeli przepisy niniejszego regulaminu w danej sprawie nie stanowią inaczej. W przypadku równej liczby oddanych głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos przewodniczącego obrad.
 3. W przypadku, gdy po skutecznym powiadomieniu wszystkich członków organu o terminie zebrania obecność jest niższa niż wymagana, można odbyć zebranie tego organu w drugim terminie tzn. w tym samym dniu po 15 minutach od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania.

Przez skuteczne powiadomienie o terminie zebrania Rady rozumie się zawiadomienie wszystkich członków Rady z wyprzedzeniem siedmiodniowym, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Szkoły, lub za pomocą poczty elektronicznej.

Przez skuteczne powiadomienie o terminie zebrania Prezydium i Komisji Rewizyjnej rozumie się zawiadomienie wszystkich członków tych organów z wyprzedzeniem siedmiodniowym, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Szkoły, lub w inny, ogólnie przyjęty sposób.

 1. Uchwały są oznaczone tytułem, kolejno ponumerowane, wpisane, lub załączone do protokołu z zebrania organu.
 2. Lista obecności na zebraniu organu stanowi integralną część protokołu.
 3. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym. Na wniosek poparty bezwzględną większością głosów, głosowanie trzeba przeprowadzić w sposób tajny.

W uzasadnionych przypadkach głosowanie może być przeprowadzone za pomocą poczty elektronicznej.

 1. Uchwały żadnego z wymienionych powyżej organów nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem, w szczególności z obowiązującym prawem oświatowym oraz Statutem i nie są wiążące dla innych organów Szkoły.

 

 • 8

Zasady gromadzenia i wydatkowania środków finansowych Rady Rodziców.

 1. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe, z dobrowolnych składek rodziców uczniów oraz innych źródeł dozwolonych prawem, w tym wpłat osób fizycznych, osób prawnych, stowarzyszeń i fundacji.
 2. Środki finansowe są gromadzone przez Radę na rachunku, lub rachunkach bankowych. Wszelkie operacje finansowe, jak wpłaty, wypłaty i przelewy są dokonywane za pośrednictwem tych rachunków bankowych.
 3. Prezydium wydatkuje środki finansowe będące w dyspozycji Rady, zgodnie z preliminarzem wydatków, obowiązującym na dany rok szkolny, zatwierdzonym przez Radę najpóźniej do dnia 15 grudnia danego roku szkolnego.

W trakcie roku preliminarz wydatków może być przez Radę nowelizowany.

Projekt preliminarza wydatków i ewentualny projekt jego nowelizacji przygotowuje Prezydium, uwzględniając potrzeby Szkoły i uczniów, przedstawione przez Dyrektora oraz inne potrzeby.

 1. Prezydium wydatkuje środki finansowe na następujące cele:
 2. dofinansowanie konkursów i innych imprez o charakterze ogólnoszkolnym lub dotyczących danego poziomu kształcenia,
 3. pomoc materialną dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, lub życiowej, poprzez dofinansowanie dożywiania, zakupu odzieży, podręczników i przyborów szkolnych oraz innych niezbędnych wydatków na ucznia,
 4. dofinansowanie zakupów książek, środków dydaktycznych i sprzętu, potrzebnych Szkole,
 5. dofinansowanie wycieczek i imprez klasowych, na wniosek danej klasy,
 6. zakup materiałów niezbędnych dla funkcjonowania Rady i jej organów,
 7. realizowanie niezbędnych wydatków na rzecz wspierania działalności statutowej Szkoły.
 8. W przypadku uzyskania przez Radę, od podmiotów zewnętrznych, dotacji lub darowizny celowej, pochodzące z niej środki finansowe są wydatkowane na potrzeby Szkoły, zgodne z wolą darczyńcy.
 9. Środki finansowe pochodzące z innych źródeł mogą być przez Prezydium wydatkowane na:
 10. dofinansowanie celów określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu,
 11. dofinansowanie działalności statutowej Szkoły,
 12. finansowanie własnych projektów Rady, jak np. remonty bieżące, czy renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych, a także innych potrzeb, wynikających z działalności Rady.
 13. Realizacja przelewu, lub innej formy wypłaty środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Rady, w celu sfinansowania danego wydatku, wymaga dla swej ważności łącznej reprezentacji dwóch członków Prezydium, w tym Skarbnika.
 14. Jeden raz w danym roku szkolnym, nie później niż do końca stycznia, Prezydium składa Radzie sprawozdanie z wykonania preliminarza wydatków. Sprawozdanie wraz z dokumentami źródłowymi jest uprzednio badane i opiniowane przez Komisję Rewizyjną.

 

 • 9

Postanowienia przejściowe i końcowe. 

 1. Wszystkie funkcje w Radzie i jej organach są pełnione dobrowolnie, społecznie i nieodpłatnie.
 2. Mandat członka Rady wygasa w przypadku:
 3. ukończenia lub zmiany Szkoły przez ucznia, którego członek Rady jest rodzicem, lub prawnym opiekunem,
 4. rezygnacji i zrzeczenia się udziału w pracach Rady, w drodze pisemnego oświadczenia,
 5. upływu kadencji.
 6. Po wygaśnięciu mandatu członka Rady w trakcie kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.
 7. W celu właściwej wymiany informacji i dobrego współdziałania z innymi organami Szkoły, Rada i Prezydium zapraszają na swoje zebrania Dyrektora, a Przewodniczący, na zaproszenie Dyrektora może brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 8. Regulamin Rady oraz jego zmiany i interpretacje uchwala Rada, większością dwóch trzecich głosów swego składu.
 9. Rada i jej organy mogą posługiwać się pieczątkami, wykonanymi według wzorów zatwierdzonych przez Prezydium.
 10. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Dyrektor Szkoły                                                                    Przewodniczący Rady Rodziców

gdpr-image
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania tutaj. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z tym.