REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN

REKRUTACJI DO SZKOŁY

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Milanówku został opracowany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną  na podstawie:

– ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156);

– ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – przepisy przejściowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 7);

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1942).

– Zarządzenia Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 • 1
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną oraz wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 3. a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 4. b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 5. c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

 • 2

 

 1. Podstawą do wpisania na listę kandydatów do klas pierwszych jest złożenie, na druku szkolnym, wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z oryginałami lub kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia z OKE o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. W/w kopie muszą być poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył lub przez notariusza.
 2. Do wniosku, w uzasadnionych przypadkach, można dołączyć:
 3. a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 4. b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.5)),

 1. c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka

wspólnie  z jego rodzicem,

 1. d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6));

 1. e) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim

lub ponadwojewódzkim,

 1. f) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną

poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami

zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.

 

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 są składane w oryginale, notarialnie

poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu

postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu oraz w postaci kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

 1. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za

składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim

klauzuli następującej treści: ?Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia.?. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie

fałszywych zeznań.

 

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności

zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 2, w terminie wyznaczonym przez

przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze

względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz,

prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

 

 1. O kolejności miejsca zajętego przez kandydata decyduje liczba punktów otrzymanych za:
 2. a) wyniki egzaminu gimnazjalnego
 3. b) oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego

przedmiotu zależnego od wyboru klasy

 1. c) za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, na szczeblu wojewódzkim, olimpiadach przedmiotowych, osiągnięcia sportowe i artystyczne, na szczeblu co najmniej powiatowym, osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi zwłaszcza wolontariatu lub środowiska szkolnego)

 

KWALIFIKACJA

 

 • 3

 

 1. Wstępne wyniki kwalifikacji do szkoły zostaną ogłoszone do 15 lipca (piątek)

do godz. 16:00.

 

 1. Ostateczne listy klas zostaną ogłoszone 26 lipca (wtorek) do godz. 16:00.

 

 1. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w wyniku postępowania

kwalifikującego wynosi 200

 

100 punktów ? liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

– języka polskiego,

– historii i wiedzy o społeczeństwie,

– matematyki,

– przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, mnoży się przez 0,2;

– języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

przy czym za uzyskanie z:

 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 1. a) celującym ? przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym ? przyznaje się po 16 punktów,
 3. c) dobrym ? przyznaje się po 12 punktów,
 4. d) dostatecznym ? przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym ? przyznaje się po 2 punkty;
 • historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
 1. a) celującym ? przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym ? przyznaje się po 16 punktów,
 3. c) dobrym ? przyznaje się po 12 punktów,
 4. d) dostatecznym ? przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym ? przyznaje się po 2 punkty

? oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 • biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
 1. a) celującym ? przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym ? przyznaje się po 16 punktów,
 3. c) dobrym ? przyznaje się po 12 punktów,
 4. d) dostatecznym ? przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym ? przyznaje się po 2 punkty

? oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 1. a) celującym ? przyznaje się 8 punktów,
 2. b) bardzo dobrym ? przyznaje się 6 punktów,
 3. c) dobrym ? przyznaje się 4 punkty,
 4. d) dostatecznym ? przyznaje się 2 punkty,
 5. e) dopuszczającym ? przyznaje się 0,5 punktu.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na

punkty, w sposób określony jak wyżej, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
 1. a) celującym ? przyznaje się 8 punktów;
 2. b) bardzo dobrym ? przyznaje się 6 punktów;
 3. c) dobrym ? przyznaje się 4 punkty;
 4. d) dostatecznym ? przyznaje się 2 punkty;
 5. e) dopuszczającym ? przyznaje się 0,5 punktu
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
 1. a) celującym ? przyznaje się 12 punktów;
 2. b) bardzo dobrym ? przyznaje się 9 punktów;
 3. c) dobrym ? przyznaje się 6 punktów;
 4. d) dostatecznym ? przyznaje się 3 punkty;
 5. e) dopuszczającym ? przyznaje się 1 punkt.

 

100 punktów ? liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 

 1. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1942):
 2. a) za oceny z języka polskiego, matematyki języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu zależnego od wyboru klasy ( maksymalnie 80 punktów) wg tabeli

 

ocena liczba punktów
celujący 20
bardzo dobry 16
dobry 12
dostateczny 8
dopuszczający 2

 

 1. b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego ? przyznaje się 10 punktów,

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ? przyznaje się 7 punktów,

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ? przyznaje się 5 punktów;

 1. c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

–  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ? przyznaje się 10 punktów,

–  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ? przyznaje się 4 punkty,

–  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ? przyznaje się 3 punkty;

 1. d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

–  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego ? przyznaje się 10 punktów,

–  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ? przyznaje się 7 punktów,

–  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ? przyznaje się 5 punktów,

–  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego ? przyznaje się 7 punktów,

–  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ? przyznaje się 5 punktów,

–  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ? przyznaje się 3 punkty;

 1. e) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ? przyznaje się 10 punktów,

–  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ? przyznaje się 7 punktów,

–  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ? przyznaje się 5 punktów,

–  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ? przyznaje się 7 punktów,

–  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ? przyznaje się 3 punkty,

–  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ? przyznaje się 2 punkty;

 1. f) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

–  międzynarodowym ? przyznaje się 4 punkty,

–  krajowym ? przyznaje się 3 punkty,

–  wojewódzkim ? przyznaje się 2 punkty,

–  powiatowym ? przyznaje się 1 punkt.

 1. g) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów
 2. h) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniemprzyznaje się 5 punktów
 3. i) w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 2 punkty.

 

 1. Przedmioty kierunkowe i dodatkowe kryteria związane z wyborem klasy

 

CHARAKTERYSTYKA KLASY PRZEDMIOT ZALEŻNY OD PROFILU KLASY UWAGI
Klasa humanistyczna

(klasa a)

Do wyboru: historia, WOS
Klasa matematyczna

(klasa b)

Do wyboru: chemia, fizyka
Klasa lingwistyczna

(klasa c)

Do wyboru: drugi język, historia
Klasa z elementami wiedzy medycznej i prozdrowotnej (klasa d)
Do wyboru: chemia, biologia
Klasa z elementami wiedzy o bezpieczeństwie narodowym (klasa e)
Do wyboru: geografia, WOS.
Klasa sportowa

(klasa f)

Do wyboru: biologia, geografia. Dodatkowe zasady rekrutacji są w oddzielnych załacznikach

 

 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

 

 1. W przypadku gdy na świadectwie są dwie oceny z języków obcych to komisja bierze pod uwagę ocenę z języka obowiązkowego, a jeśli oba są obowiązkowe, ocenę lepszą.

 

 • 4
 1. Kandydaci będą przyjmowani do szkoły zgodnie z kolejnością miejsc na liście wyników.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami brane są pod uwagę łącznie kryteria:
 2. a) wielodzietność rodziny kandydata,
 3. b) niepełnosprawność kandydata,
 4. c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 5. d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 6. e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 7. f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 8. g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.

 

5.Kandydat umieszczony na liście przyjętych do szkoły musi potwierdzić wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginałów dokumentów w terminie do 25 lipca 2016.

 

 1. Komisja zakwalifikuje do każdej klasy 30 uczniów.

 

 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna decyduje o przydziale ucznia do klasy na podstawie sumy uzyskanych przez niego punktów w toku postępowania kwalifikacyjnego oraz wstępnego wyboru klasy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 5
 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 

 1. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt.1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

 1. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt.3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna w porozumieniu z dyrektorem szkoły może przyjąć do klasy pierwszej kandydata, który składał dokumenty do innej szkoły, jeśli zostały wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

 

TERMINARZ REKRUTACJI 2016/2017

 

REKRUTACJA ZASADNICZA
CZYNNOŚĆ TERMIN
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 25 kwietnia od godz. 9.00 do 29 kwietnia do godz. 16.00, od 9 maja od godz 9.00 do 18 maja do godz. 16.00 (utworzenie bazy kandydatów)
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły (na tym etapie brak możliwości wyboru szkoły, do której przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i próba sprawności fizycznej, chyba że kandydat przystąpił do nich w maju) 17 czerwca od godz. 10.00 do 21 czerwca do godz. 16.00.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum) od 24 czerwca od godz. 11.00 do 28 czerwca do godz. 16.00
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne. do 29 czerwca do godz. 15.00
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 15 lipca do godz.16.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa  ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 18 lipca od godz. 9.00 do 25 lipca do godz. 16.00.

 

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych . 26 lipca do godz. 16.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc . 26 lipca do godz. 16.00
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 27 lipca od godz. 9.00 do 2 sierpnia do godz. 16.00
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne. od 3 sierpnia od godz. 9.00 do 5 sierpnia do godz. 16.00

 

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 22 sierpnia do godz. 15.00

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 23 sierpnia od godz. 8.00 do 25 sierpnia do godz. 16.00

 

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 26 sierpnia do godz. 16.00

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc. 26 sierpnia do godz. 16.00

 

Milanówek, 26 lutego 2016r.                                                                            Zatwierdzam


Remember https://midnightpapers.com/ that you should never bring up a new issue in the conclusion.