NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA?

Dzień otwarty w 2023 r. odbędzie się:
14 kwietnia 2023 r. o godzinie 17:00.

Klasa

Profil

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Zajęcia edukacyjne, z których są przeliczane punkty

1A

Humanistyczny

Język polski oraz historia lub WOS (do wyboru*)

Język polski, matematyka, język angielski oraz historia lub WOS

1B

Matematyczno - geograficzny

Matematyka oraz geografia

Język polski, matematyka, język angielski oraz fizyka lub geografia

1C

Lingwistyczny

Język angielski i geografia

Język polski, matematyka, język angielski oraz geografia lub drugi język

1D

Biologiczno - chemiczny

Biologia i chemia

Język polski, matematyka, język angielski oraz biologia lub chemia

1E

Ogólny

Język polski i język angielski

Język polski, matematyka, język angielski oraz historia

1F

Chemiczno - fizyczny

Chemia i fizyka

Język polski, matematyka, język angielski oraz fizyka lub chemia

 • a) Wniosek o przyjęcie (wydrukowany z Systemu) potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.
 • b) Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.
 • a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • b) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu,
 • c) 2 zdjęcia, Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać)
 • a) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 • b) zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi,
 • c) Dokumenty, o których mowa w p. a) oraz p. b) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 • d) Dokumenty, o których mowa w p. a) oraz p. b) mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 • e) Oświadczenia, o których mowa w p. a) oraz p. b) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • f) Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,
 • g) W procesie rekrutacji uwzględniane będą tylko dokumenty złożone na pierwszym etapie rekrutacji.


Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym :

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego,
 • matematyki

  mnoży się przez 0,35


wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka obcego nowożytnego

  mnoży się przez 0,3

 

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • celujący – 18 punktów;
 • bardzo dobry – 17 punktów;
 • dobry – 14 punktów;
 • dostateczny – 8 punktów;
 • dopuszczający – 2 punkty.
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

 1.  za ocenę celującą – 35 punktów
 2.  za ocenę bardzo dobrą – 30 punktów
 3.  za ocenę dobrą – 25 punktów
 4.  za ocenę dostateczną – 15 punktów
 5.  za ocenę dopuszczającą – 10 punktów;

 z języka obcego nowożytnego:

 1.  za ocenę celującą – 30 punktów
 2.  za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów
 3.  za ocenę dobrą – 20 punktów
 4.  za ocenę dostateczną – 10 punktów
 5.  za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.


Sposób przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej:

a) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

 

b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

 

c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

 

d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – 4 punkty,
 • krajowym – 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty,
 • powiatowym – 1 punkt.

 

f) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

g) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

h) Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

i) O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

Minimalny próg dla rekrutacji uzupełniającej - 120 punktów.
Rekrutacja uzupełniająca odbywa się drogą papierową, wewnątrzszkolnie podania rozpatrywane są bezpośrednio przez komisję rekrutacyjną. (wnioski do rekrutacji uzupełniającej można pobrać na stronie szkoły DOKUMENTY -> WNIOSEK O PRZYJĘCIE 2023)
Nie jesteśmy w stanie podać minimalnego progu punktowego, system rekrutacyjny wylicza próg na podstawie wyników kandydatów.
W celu uzyskania duplikatu świadectwa należy wypełnić zamieszczony na stronie szkoły druk – podanie o wydanie duplikatu świadectwa (DOKUMENTY à dokumenty do pobrania) lub pobrać bezpośrednio w sekretariacie szkoły. Następnie uiścić opłatę w wysokości 26 zł na konto podane poniżej, do dokumentacji trzeba załączyć potwierdzenie przelewu i przekazać do sekretariatu szkoły. Czas oczekiwania od 3 dni do 3 tygodni.3 DANE DO PRZELEWU: POWIAT GRODZISKI BANKU PKO SA/GRODZISK MAZOWIECKI KWOTA: 26 zł 37124063481111001082910863
Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2022/2023:

Poniedziałek 11:00 – 17:00
Wtorek 08:00-13:30
Środa 08:00-13:00
Czwartek - Piątek 8:00-13:00
Poniedziałek 08:00 – 15:00
Wtorek -
Środa -
Czwartek 11:00 – 15:00
Piątek -


Jeśli kandydat nie dostanie się do żadnej z wybranych szkół w terminie zasadniczym, ma jeszcze szansę w rekrutacji uzupełniającej (odbywa się ona pod koniec lipca i w sierpniu).
Minimalny próg punktowy dla rekrutacji uzupełniającej wynosi – 120 punktów
https://powiatgrodziski.edu.com.pl/kandydat
* język hiszpański * język niemiecki * język rosyjski