REGULAMIN REKRUTACJI DO
SZKOŁY

NA ROK
SZKOLNY 2016/2017

REGULAMIN

REKRUTACJI DO
SZKOŁY

  Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum
Ogólnokształcącego w Milanówku został opracowany przez Szkolną
Komisję Rekrutacyjną  na podstawie: – ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156); –
ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw – przepisy przejściowe (Dz. U. z 2014
r. poz. 7); rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań
komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1942).
– Zarządzenia
Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w
sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2016/2017  

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 • 1
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły, dyrektor powołuje
  komisję rekrutacyjną oraz wyznacza przewodniczącego komisji
  rekrutacyjnej.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 3. a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do
  publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
  kandydatów niezakwalifikowanych.
 4. b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy
  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 5. c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

 • 2

 

 1. Podstawą do wpisania na listę kandydatów do klas pierwszych
  jest złożenie, na druku szkolnym, wniosku o przyjęcie do szkoły
  wraz z oryginałami lub kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i
  zaświadczenia z OKE o szczegółowych wynikach egzaminu
  gimnazjalnego. W/w kopie muszą być poświadczone przez dyrektora
  gimnazjum, które kandydat ukończył lub przez notariusza.
 2. Do wniosku, w uzasadnionych przypadkach, można dołączyć:
 3. a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 4. b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
  względu na niepełnosprawność,

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.
721, z późn. zm.5)),

 1. c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
  separację lub akt zgonu oraz

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie  z jego rodzicem,

 1. d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
  zgodnie z ustawą z dnia 9

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6));

 1. e) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty
  ogólnopolskich olimpiad

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o
zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

 1. f) opinię wydaną przez publiczną poradnię
  psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną

poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu
ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.  

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 są składane w oryginale,
  notarialnie

poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub
wyciągu z dokumentu oraz w postaci kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.  

 1. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 2, składa się pod rygorem
  odpowiedzialności karnej za

składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ?Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.?. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów
  potwierdzających okoliczności

zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 2, w terminie
wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt
(burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie
14 dni.  

 1. O kolejności miejsca zajętego przez kandydata decyduje liczba
  punktów otrzymanych za:
 2. a) wyniki egzaminu gimnazjalnego
 3. b) oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego
  nowożytnego oraz jednego

przedmiotu zależnego od wyboru klasy

 1. c) za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
  gimnazjum (ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, udział w konkursach
  organizowanych przez kuratora oświaty, na szczeblu wojewódzkim,
  olimpiadach przedmiotowych, osiągnięcia sportowe i artystyczne, na
  szczeblu co najmniej powiatowym, osiągnięcia w aktywności na rzecz
  innych ludzi zwłaszcza wolontariatu lub środowiska szkolnego)

 

KWALIFIKACJA

 

 • 3

 

 1. Wstępne wyniki kwalifikacji do szkoły zostaną ogłoszone do 15
  lipca (piątek)

do godz. 16:00.  

 1. Ostateczne listy klas zostaną ogłoszone 26 lipca (wtorek) do
  godz. 16:00.

 

 1. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w wyniku
  postępowania

kwalifikującego wynosi 200   100 punktów ?
liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w
ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu
wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: – języka
polskiego, – historii i wiedzy o społeczeństwie, – matematyki, –
przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
mnoży się przez 0,2; – języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym mnoży się przez 0,2   W przypadku osób zwolnionych
z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się
na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o
społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy
czym za uzyskanie z:

 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 1. a) celującym ? przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym ? przyznaje się po 16 punktów,
 3. c) dobrym ? przyznaje się po 12 punktów,
 4. d) dostatecznym ? przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym ? przyznaje się po 2 punkty;
 • historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w
  stopniu:
 1. a) celującym ? przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym ? przyznaje się po 16 punktów,
 3. c) dobrym ? przyznaje się po 12 punktów,
 4. d) dostatecznym ? przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym ? przyznaje się po 2 punkty

? oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 2;

 • biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w
  stopniu:
 1. a) celującym ? przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym ? przyznaje się po 16 punktów,
 3. c) dobrym ? przyznaje się po 12 punktów,
 4. d) dostatecznym ? przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym ? przyznaje się po 2 punkty

? oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 4;

 • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 1. a) celującym ? przyznaje się 8 punktów,
 2. b) bardzo dobrym ? przyznaje się 6 punktów,
 3. c) dobrym ? przyznaje się 4 punkty,
 4. d) dostatecznym ? przyznaje się 2 punkty,
 5. e) dopuszczającym ? przyznaje się 0,5 punktu.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do
  danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej
  części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na

punkty, w sposób określony jak wyżej, oceny wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których
jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których
dotyczy zwolnienie.

 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do
  egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie
  podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego
  nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy
  czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
 1. a) celującym ? przyznaje się 8 punktów;
 2. b) bardzo dobrym ? przyznaje się 6 punktów;
 3. c) dobrym ? przyznaje się 4 punkty;
 4. d) dostatecznym ? przyznaje się 2 punkty;
 5. e) dopuszczającym ? przyznaje się 0,5 punktu
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do
  egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie
  rozszerzonym przelicza się na punkty ocenę z języka obcego
  nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy
  czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
 1. a) celującym ? przyznaje się 12 punktów;
 2. b) bardzo dobrym ? przyznaje się 9 punktów;
 3. c) dobrym ? przyznaje się 6 punktów;
 4. d) dostatecznym ? przyznaje się 3 punkty;
 5. e) dopuszczającym ? przyznaje się 1 punkt.

  100 punktów ? liczba
punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia
gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wskazanych przez szkołę oraz za inne osiągnięcia
ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum:  

 1. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty
  poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu
  rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej,
  szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania
  rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r.
  poz. 1942)
  :
 2. a) za oceny z języka polskiego, matematyki języka obcego
  nowożytnego oraz jednego przedmiotu zależnego od wyboru klasy (
  maksymalnie 80 punktów) wg tabeli

 

ocena liczba punktów
celujący 20
bardzo dobry 16
dobry 12
dostateczny 8
dopuszczający 2

 

 1. b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
  ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
  zawartych porozumień:

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego ? przyznaje się 10
punktów, – tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego ? przyznaje się 7 punktów, – tytułu finalisty
konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ? przyznaje się 5
punktów;

 1. c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
  międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu
  ogólnopolskim:

–  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
? przyznaje się 10 punktów, –  tytułu laureata turnieju z
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej ? przyznaje się 4 punkty, – 
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej ? przyznaje się 3 punkty;

 1. d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
  wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

–  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
? przyznaje się 10 punktów, –  dwóch lub więcej tytułów
laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ? przyznaje
się 7 punktów, –  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego ? przyznaje się 5 punktów,
–  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego ? przyznaje się 7
punktów, –  tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego ? przyznaje się 5 punktów, –  tytułu
finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ?
przyznaje się 3 punkty;

 1. e) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo
  turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej ? przyznaje się 10 punktów, –  dwóch lub więcej
tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej ? przyznaje się 7 punktów, –  dwóch lub więcej
tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej ? przyznaje się 5 punktów, –  tytułu finalisty
konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ? przyznaje się 7
punktów, –  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej ? przyznaje się 3 punkty, –  tytułu
finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ?
przyznaje się 2 punkty;

 1. f) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż
  wyżej wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych
  przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie
  szkoły, na szczeblu:

–  międzynarodowym ? przyznaje się 4 punkty, –  krajowym
? przyznaje się 3 punkty, –  wojewódzkim ? przyznaje się 2
punkty, –  powiatowym ? przyznaje się 1 punkt.

 1. g) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne
  osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o
  których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
  podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do
  uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów
 2. h) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
  przyznaje się 5 punktów
 3. i) w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia
  w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
  szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 2
  punkty.

 

 1. Przedmioty kierunkowe i dodatkowe kryteria związane z wyborem
  klasy

 

CHARAKTERYSTYKA KLASY PRZEDMIOT ZALEŻNY OD PROFILU
KLASY
UWAGI
Klasa humanistyczna

(klasa a)

Do wyboru: historia, WOS
Klasa matematyczna (klasa b) Do wyboru: chemia, fizyka
Klasa lingwistyczna (klasa c) Do wyboru: drugi język, historia
Klasa z elementami wiedzy medycznej i prozdrowotnej (klasa
d)
Do wyboru: chemia, biologia
Klasa z elementami wiedzy o bezpieczeństwie narodowym (klasa
e)
Do wyboru: geografia, WOS.
Klasa sportowa

(klasa f)

Do wyboru: biologia, geografia. Dodatkowe zasady rekrutacji są w oddzielnych
załacznikach

 

 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
  oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
  ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

 

 1. W przypadku gdy na świadectwie są dwie oceny z języków obcych
  to komisja bierze pod uwagę ocenę z języka obowiązkowego, a jeśli
  oba są obowiązkowe, ocenę lepszą.

 

 • 4
 1. Kandydaci będą przyjmowani do szkoły zgodnie z kolejnością
  miejsc na liście wyników.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym
  etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania
  rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi,
  ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu
  na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
  psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
  specjalistycznej.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie
  postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu
  szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami brane są pod uwagę łącznie
  kryteria:
 2. a) wielodzietność rodziny kandydata,
 3. b) niepełnosprawność kandydata,
 4. c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 5. d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 6. e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 7. f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 8. g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.

  5.Kandydat umieszczony na liście przyjętych do szkoły musi
potwierdzić wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginałów
dokumentów w terminie do 25 lipca 2016.  

 1. Komisja zakwalifikuje do każdej klasy 30 uczniów.

 

 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna decyduje o
  przydziale ucznia do klasy na podstawie sumy uzyskanych przez niego
  punktów w toku postępowania kwalifikacyjnego oraz wstępnego wyboru
  klasy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 5
 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy
  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata
  lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z
  wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do
  szkoły.

 

 1. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
  przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o
  którym mowa w pkt.1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy
  przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do
  przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w
  postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do
  dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
  rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
  uzasadnienia.

 

 1. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
  rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt.3, w terminie 7 dni od dnia
  otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy
  skarga do sądu administracyjnego.

 

 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna w porozumieniu z
  dyrektorem szkoły może przyjąć do klasy pierwszej kandydata, który
  składał dokumenty do innej szkoły, jeśli zostały wolne miejsca po
  zakończeniu rekrutacji.

  TERMINARZ REKRUTACJI 2016/2017  

REKRUTACJA
ZASADNICZA
CZYNNOŚĆ TERMIN
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
od 25 kwietnia od godz. 9.00 do 29 kwietnia
do godz. 16.00, od 9 maja od godz 9.00 do 18 maja do godz.
16.00
(utworzenie bazy kandydatów)
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły (na tym
etapie brak możliwości wyboru szkoły, do której przeprowadzany jest
sprawdzian uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i próba
sprawności fizycznej, chyba że kandydat przystąpił do nich w
maju)
17 czerwca od godz. 10.00 do 21 czerwca do
godz. 16.00.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o
świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)
od 24 czerwca od godz. 11.00 do 28 czerwca
do godz. 16.00
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych
złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.
do 29 czerwca do godz. 15.00
Podanie do wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające
imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności
alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo
niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów,
która uprawnia do przyjęcia
15 lipca do godz.16.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa  ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
od 18 lipca od godz. 9.00 do 25 lipca do
godz. 16.00.
 
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych .
26 lipca do godz. 16.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc .
26 lipca do godz. 16.00
REKRUTACJA
UZUPEŁNIAJĄCA
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
od 27 lipca od godz. 9.00 do 2 sierpnia do
godz. 16.00
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych
złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.
od 3 sierpnia od godz. 9.00 do 5 sierpnia
do godz. 16.00
 
Podanie do wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające
imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności
alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo
niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów,
która uprawnia do przyjęcia.
22 sierpnia do godz. 15.00
 
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o
braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu.
od 23 sierpnia od godz. 8.00 do 25 sierpnia
do godz. 16.00
 
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.
26 sierpnia do godz. 16.00
 
Poinformowanie przez dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.
26 sierpnia do godz. 16.00

  Milanówek, 26 lutego
2016r.                                                                           
Zatwierdzam

//

Remember https://midnightpapers.com/ that you should
never bring up a new issue in the conclusion.