TERMINARZ REKRUTACJI 2016/17

Termin Działanie
od 25 kwietnia od godz. 9.00 do 29 kwietnia do godz. 16.00, od
9 maja od godz 9.00 do 18 maja do godz. 16.00 (utworzenie bazy
kandydatów)
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
17 czerwca od godz. 10.00 do 21 czerwca do godz. 16.00. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły (na tym etapie brak
możliwości wyboru szkoły, do której przeprowadzany jest sprawdzian
uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i próba sprawności
fizycznej, chyba że kandydat przystąpił do nich w maju)
od 24 czerwca od godz. 11.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo
ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)
do 29 czerwca do godz. 15.00 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych
dokumentów przez komisje rekrutacyjne.
15 lipca do godz.16.00 Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także
najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
od 18 lipca od godz. 9.00 do 25 lipca do godz. 16.00. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego.
26 lipca do godz. 16.00 Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych .
26 lipca do godz. 16.00 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej
kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc .
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
od 27 lipca od godz. 9.00 do 2 sierpnia do godz. 16.00 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 3 sierpnia od godz. 9.00 do 5 sierpnia do godz. 16.00 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych
dokumentów przez komisje rekrutacyjne.
22 sierpnia do godz. 15.00 Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także
najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
od 23 sierpnia od godz. 8.00 do 25 sierpnia do godz. 16.00 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o
braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu.
26 sierpnia do godz. 16.00 Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych.
26 sierpnia do godz. 16.00 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej
kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

//

This will help you to can you help me with my homework
for https://pro-homework-help.com
be more flexible and approach
the problem more deeply, and that undoubtedly will be a sign of
quality.